Demon Slayer: "Yushiro" VS "Susamaru"

Yushiro

See statistics

Susamaru

See statistics

Vs