Zenitsu Agatsuma VS Genya Shinazugawa

Zenitsu Agatsuma

See statistics

Genya Shinazugawa

See statistics

Vs