Amy Klobuchar vs Beto O'Rourke

Amy Klobuchar

See statistics

Beto O'Rourke

See statistics

Vs